Defnyddio Parc Bute yn ystod pandemig Covid-19 (Diweddarwyd 28.07.2021)

Cyhoeddwyd 8th Gor, 2021

Mae Parciau Caerdydd yn parhau i fod ar agor yn ystod pandemig Covid-19 ac maent yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi iechyd da a llesiant dinasyddion. Mae Parc Bute yn parhau i fod yn rhan boblogaidd o drefn ddyddiol pobl yn ystod y cyfnod cloi ond mae’n hanfodol bod canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn cael eu dilyn er mwyn rheoli’r risg heintio gan y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19.

Cloi’r Parc (21.07.2021)

Yn dilyn y digwyddiadau yr wythnos ddiwethaf penderfynwyd ailgyflwyno’r broses o gloi Parc Bute gyda’r nos.  Mae hyn yn golygu y bydd gât y parc yn cael ei gloi 30 munud cyn machlud haul y dydd Sul canlynol.

Bydd y gât yn cael ei agor bob bore erbyn tua 7am.

Toiledau cyhoeddus ym Mharc Bute

Mae toiledau cyhoeddus yn cael eu cydnabod o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru fel cyfleusterau sydd â risg uchel o gael eu halogi gan hylifau corfforol sy’n cynnwys y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19. O ganlyniad, maent wedi eu cau ar sail iechyd y cyhoedd.

Mae cyfleuster toiled i bobl anabl bellach ar gael yng Nghaffi’r Ardd Gudd ac Ystafelloedd Te Pettigrew.

Mae’r toiledau ym Mharc Bute yn cael eu gweithredu a’u rheoli gan ein deiliaid consesiynau arlwyo, nid gan y Cyngor ei hun.  Mae’r Cyngor yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu busnesau preifat yn sgil yr argyfwng pandemig ac yn cefnogi ein tenantiaid i agor y toiledau cyhoeddus pan fydd yn ddiogel ac yn ymarferol iddynt wneud hynny. 

Rydym yn cydnabod yr anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i ddefnyddwyr y parc ond mae’n rhaid i ni sicrhau mai diogelwch y cyhoedd yw’r brif flaenoriaeth o hyd. Gan fod pobl yn cael eu hannog i aros yn lleol, rydym yn hyderus y gellir cynllunio defnyddio Barc Bute heb fod cyfleusterau toiled ar y safle ar hyn o bryd.  

Canolfan Ymwelwyr Parc Bute

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Bute wedi’i chau ar hyn o bryd i ymwelwyr ac ar gyfer archebion cynadleddau. Rydym yn adolygu ein trefniadau a byddwn yn ailagor pan fo’n bosibl.

Siop Blanhigion Parc Bute

Bydd Siop Blanhigion Parc Bute yn ailagor ddydd Mercher 31 Mawrth 2021.

Byddwn ar agor ddydd Mercher, dydd Sadwrn a dydd Sul. Yr oriau agor yw 10am i 3pm.

Ar hyn o bryd mae ein Siop Blanhigion wedi’i lleoli y tu allan i furiau’r blanhigfa, o flaen y Ganolfan Ymwelwyr a Chaffi’r Ardd Gudd.


Er bod y rhan fwyaf o bobl wrth eu bodd bod y siop y tu allan, mae rhai wedi’u siomi na allant fynd i mewn i’r blanhigfa. Rydym yn rhoi allan yr un dewis o blanhigion ag y byddech yn dod o hyd iddynt yn y siop ond mae hyn yn ein helpu i aros yn fwy Covid-ddiogel ac yn rhoi cyfle i bawb bori.


Ar ddiwrnodau glawog rydym yn bwriadu defnyddio gofod y siop i’n cadw’n sych.


Tra bod cyfyngiadau Covid ar waith, nid ydym yn gallu cynnal teithiau a dosbarthiadau ar hyn o bryd ond byddwn yn gwneud hynny cyn gynted ag y gallwn.

Cardiff Boat

Bydd y Dywysoges Katharine yn weithredol eto o ddydd Sadwrn 1 Mai 2021.

Cychod ar yr awr o 10am ym Mae Caerdydd a hanner awr wedi’r awr o 10.30am ym Mharc Bute ger Ystafelloedd Te Pettigrew.

Gallwch hefyd archebu taith treftadaeth breifat ar eu hen gwch agored – Singfly!

Ystafelloedd Te Pettigrew yn agor ar gyfer cludfwyd yn unig

Take away and outdoor seating is available on the terrace at Pettigrew Tea Rooms from Monday 26th April(operating the under current social distancing regulations).

A disabled toilet within the courtyard of West Lodge will be open for customers of Pettigrew Tea Rooms on a 1 in 1 out basis from Monday 26th April 21. Non-customers can request access but for operational reasons and to ensure the safety of all this remains at the business’s discretion.

Please adhere to their on-site signage and follow the instructions of staff when using this facility.

Open daily 10am – 4pm or 10am – 6pm (to make the most of the nice weather).

Ystafelloedd Cafi’s Ardd Gudd yn agor ar gyfer cludfwyd yn unig

Mae Caffi’r Ardd Gudd ar agor sy’n cynnig bwydlen tecawê gyfyngedig. Bydd y busnes yn gweithredu o dan y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol presennol.

Glynwch at eu harwyddion ar y safle a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff wrth ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Mae toiled ar gyfer pobl anabl nawr ar gael yng Nghaffi’r Ardd Gudd.

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 9.30am – 4.30pm.

Handlebar Barista

Mae Handlebar Barista yn gweini coffi barista, diodydd a byrbrydau i’w cludo, a hynny rhwng tri safle yng ngogledd y parc.

Mae’r Servini’s yn y Tŷ Haf bellach ar agor!

Bydd y busnes yn gweithredu o dan y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol presennol.

Glynwch at eu harwyddion ar y safle a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff wrth ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Ar agor bob dydd 8am i 5pm (9am i 5pm ddydd Sul)

Offer ffitrwydd nawr ar agor

Ailagorodd pob un o naw campfa awyr agored y ddinas ddydd Llun 20 Gorffennaf.

Cyn ailagor, mae’r offer a’r arwynebau diogelwch wedi’u gwirio.  Er mwyn helpu i sicrhau diogelwch, cofiwch:

–          olchi neu ddiheintio eich dwylo, cyn, ar ôl ac wrth ddefnyddio’r cyfarpar;

–          cadw 2 fetr oddi wrth eraill nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd;

Cwrs Cydbwyso’r Coed nawr ar agor

Ledled Caerdydd, mae ardaloedd chwarae wedi cael eu hailagor yn raddol, yn dilyn dull sy’n rhoi diogelwch yn gyntaf a gyda’r nod o sicrhau bod plant ledled y ddinas yn gallu cael rhyw fath o ddarpariaeth chwarae yn eu hardal leol cyn gynted â phosibl.

Cyn ailagor, mae cyfarpar ac arwynebau diogelu wedi eu gwirio, ac mae newidiadau wedi eu gwneud i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol a lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 – er enghraifft, gallai seddau rhai siglenni fod wedi eu tynnu i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw. 

I helpu i sicrhau diogelwch, caiff arwyddion newydd hefyd eu gosod ar y safleoedd, yn gofyn i deuluoedd sy’n eu defnyddio:

–          olchi neu ddiheintio eu dwylo, cyn, ar ôl ac wrth ddefnyddio’r cyfarpar

–           cadw 2 fetr oddi wrth eraill nad ydynt yn rhan o’u haelwyd;

–           cyfyngu eu hymweliad i 30 munud yn ystod adegau prysur

–           cael uchafswm o un oedolyn fesul plentyn yn yr ardal chwarae. 

Diolch am eich cydweithrediad.

Tîm Parc Bute